ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯು
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ
ನೀಡಲೆಂದು
ಹಾರೈಸುತ್ತಾ
ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು💐💐

May this Dasara, light up for you. The hopes of Happy times, And dreams for a year full of smiles! Wish you Happy Dasara. – at 7-ELEVEn(胡適門市)

View on Path