“If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude. Don’t complain.”

Mahantesh-Biradar7.png
Daily Inspiration by Mahantesh I. Biradar